Zásady spracovávania osobných údajov

8.1.  Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“), všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, informuje svojich zákazníkov o tom, že: Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyžaduje, aby dotknutá osoba v zmysle §15, odsek (1)  zákona č. 18/2018 Z. z. vykonaním registrácie, prihlásením a nákupom, bola fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, spracúvanie osobných údajov je zákonné iba v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol jej zákonný zástupca.  Prevádzkovateľom v zmysle  zákona §5, odsek (o) sa rozumie: Jozef Tőrők - ELAKPRO, so sídlom Soľ 270, IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce; adresa na doručovanie: Soľ 270, 094 35 Soľ, adresa elektronickej pošty: info(zavináč)elakpro.sk, telefón: +421 918261596.

8.2.  Osobnými údajmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú osobnými údajmi údaje, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú fyzickú osobu, hlavne na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora alebo online identifikátora. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresu, PSČ, mesto, štát, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IP adresu a cookies.

8.3.  Zákonnosť a právny základ spracúvania spracúvania osobných údajov v objednávkovom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov v reklamačnom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov v registračnom formulári  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie. Spracúvanie osobných údajov v prihlasovacom formulári a počas prihlásenia  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním prihlásenia.

8.4.   Práva dotknutej osoby: Právo na prístup. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Právo na opravu. V prípade zistenia, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich opravili, poprípade doplnili. Právo na výmaz. V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme. Právo na obmedzenie spracovanie. V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Právo na prenositeľnosť. Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy.Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Právo podať sťažnosť. Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene, alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

8.5.   Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa sa riadi zásadami:
Zásada zákonnosti
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Zásada obmedzenia účelu 
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
Zásada minimalizácie osobných údajov 
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Zásada správnosti 
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
Zásada minimalizácie uchovávania 
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.
Zásada integrity a dôvernosti 
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
Zásada zodpovednosti 
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, mesto, štát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt tretím stranám za účelom plnenia zmluvy, doručenia tovaru a služieb – kuriérske a doručovateľské spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona.

 

Produkt pridaný na porovnanie.