Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako budú vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našej webovej stránky spracúvané a chránené. Zároveň by sme vás chceli informovať o vašich práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je Jozef Török - ELAKPRO, s miestom podnikania Soľ 270, 094 35 Soľ, Slovenská Republika, IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508.

Môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu: info@repra.eu alebo telefonicky na čísle +421 918 261 596.

II. Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup aby sme vám objednaný tovar doručili. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na nasledujúce účely:

a) Spracovanie objednávok a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje používame na spracovanie vašich objednávok, zabezpečenie doručenia tovaru alebo služieb a vykonanie s nimi spojených finančných transakcií. Tieto údaje nám umožňujú vykonať nevyhnutné kroky na plnenie zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď dochádza k vráteniu alebo reklamácií tovaru.

b) Registrácia a vedenie účtu na e-shope

Vytvorenie účtu, vám umožňuje pohodlnejšie opakované nákupy, využitie zľavy pre registrovaných zákazníkov a taktiež získate prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám. Pri registrácii budeme od vás žiadať udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

c) Zákaznícka podpora

Vaše osobné údaje nám pomáhajú poskytovať vám efektívnu zákaznícku podporu. Ak nás kontaktujete s otázkami, sťažnosťami alebo požiadavkami, vaše osobné údaje nám umožňujú identifikovať vás ako zákazníka a poskytnúť vám odpovede a riešenia.

d) Dodržiavanie právnych povinností

Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. sme povinní uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.

e) Zlepšovanie služieb

Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať naše produkty a služby, prispôsobovať ich vašim potrebám a poskytovať vám lepší zážitok z nákupu, na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, na tieto účely používame osobné údaje v anonymizovanej podobe.

f) Cookies

Spracovávame taktiež tzv. Cookies, čo sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Používame nevyhnutne potrebné cookies a analytické cookies. Súbory cookies môžete kedykoľvek odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých, v nastavení svojho internetového prehliadača alebo v Nastavení cookies na našej stránke.

g) Zasielanie newslettra

Pre odberanie newslettra sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára na našej webovej stránke. Svoj súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek zrušiť, v pätičke zasielaného newsletra.

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (registrácia v e-shope, uzatvorenie a plnenie zmluvy, zasielanie newslettera a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám poskytneme poučenie o vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

IV. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

a) prepravným spoločnostiam s cieľom dodania vami objednaných produktov.Údaje  odovzdáme dopravcovi podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

b) poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou.

c) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát

d) niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom verejnej moci

V. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania platnosti práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne platných právnych predpisov. Najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne platnými právnymi predpismi.

Z hľadiska marketingových aktivít je doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje uložené, až do momentu odvolania vášho súhlasu, vznesenia námietky alebo požiadavky na výmaz za účelom tohto spracovávania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

VI. Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: 

a) Právo na prístup

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov. Ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informácie o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu sme vaše osobné údaje poskytli a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať.

b) Právo na opravu

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť po prihlásení k vašemu účtu alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

c) Právo na vymazanie

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených zákonom o ochrane osobných údajov, napr. do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f) Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie ktoré je vykonávané pre účely uvedené na základe oprávneného záujmu, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ. Nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

h) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

VII. Ochrana súkromia detí

Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

VIII. Používanie súborov cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú pre nás ale aj pre vás veľmi užitočné. Nám slúžia najmä k analýze návštevnosti a pre vás zaisťujú väčší komfort pri prehliadaní našej stránky. Cookies nemôžu čítať uložené dáta vo vašom počítači alebo inom zariadení.

Na našej webovej stránke používame nasledujúce cookies:

a) Nevyhnutné cookies

sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

b) Analytické/štatistické cookies

umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

c) Reklamné cookies

používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Popis

Expirácia

^_ga

google.com

Súbor cookie _ga vytvorený službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.

2 roky

_gid

google.com

Súbor cookie _gid vytvorený službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštevované stránky.

1 deň

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súbory cookies môžete kedykoľvek odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých, v nastavení svojho internetového prehliadača alebo v Nastavení cookies na našej stránke.

IX. Bezpečnosť

Bezpečnosť osobných údajov zákazníkov považujeme za jednu z našich priorít, pričom bezpečnosť zaisťujeme za použitia technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracovávané zabezpečeným elektronickým systémom.

Ku všetkým osobným údajom a s nimi spojenými databázami je obmedzený prístup. Prístup je umožnený len oprávneným osobám, ktoré absolvovali školenie v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dát. Tieto osoby sú rovnako viazané povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.

X. Úpravy a zmeny

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť, alebo môžu prestať byť aktuálne. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť a zmeniť. Túto zmenu Vám oznámime prostredníctvom tejto stránky alebo prostredníctvom emailu.

Produkt pridaný na porovnanie.