Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Jozef Török - ELAKPRO, so sídlom Soľ 270, 094 35 Soľ, IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508, DIČ: 1022393801, IČ DPH 1022393801 (ďalej len "predávajúci" ) a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
 
    Kontaktné údaje predávajúceho:
Jozef Török - ELAKPRO
Soľ 270, 094 35 Soľ
IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508,
DIČ: 1022393801, IČ DPH 1022393801
telefón: 0918261596
e-mail: info@repra.eu
banka: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 2569
 
    Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 051/ 7721 597
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 
1.2 Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, alebo iné voliteľné služby. Všetky zľavy na tovar platia len do vypredania jeho zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvádzanú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.4. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého uvádzaného tovaru. Dostupnosť tovaru je predávajúcim prezentovaná vo forme textov uvádzaných pri každom tovare. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku v lehote stanovenej na vybavenie objednávky aj pri vynaložení maximálneho úsilia z dôvodov, že tovar nie je dostupný na externom sklade dodávateľa, u výrobcu, alebo z dôvodu vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať a následne kupujúcemu odoslať e-mail o zrušení tejto objednávky. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť v lehote 14 dní.

1.5. Predávajúci môže objednávku stornovať, alebo môže požadovať úhradu za tovar vopred, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol neúplné, nesprávne, alebo zavádzajúce údaje, ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky. (napr. nesprávny alebo neexistujúci telefonický kontakt, e-mail, alebo neúplnú prípadne neexistujúcu dodaciu adresu) 

1.6. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu, na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, prípadne vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka" ).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky.

2.4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o pred zmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienkach:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej pod stránke elektronického obchodu predávajúceho
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 6, týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 6 a v prílohe týchto obchodných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 6 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 6 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 6 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 7 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho
 

3. Objednávka a jej overenie predávajúcim

3.1.  Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
množstvo požadovaných kusov produktov,
vybraný spôsob platby,
vybraný spôsob dodania tovaru,
adresa pre dodanie tovaru.

3.2. Pre nákup tovaru v e-shope nie je potrebné byť prihlásený.


4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke,  formou hotovostnej platby dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej dodanie tovaru (prepravné služby), alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri vytváraní objednávky. Kupujúci je oboznámený povinnosťou prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento objednaný tovar.

 
5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 5.1. Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:
 - potvrdenie objednávky predávajúcim
 - voľné skladové zásoby objednaného tovaru v požadovanom množstve na elektronickej objednávke

 - prevedenie platby na účet predávajúceho - pri voľbe platby prevodom

Objednaný tovar je expedovaný nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok, pre dodanie tovaru.

Pokiaľ je tovar skladom, v požadovanom množstve, je dodaný kupujúcemu do 1 až 2 dní. V prípade ak je tovar na objednávku, doba dodania je 3 až 15 dní. Uvedená doba dodania tovaru na objednávku nie je pre predajcu záväzná v prípade ak na sklade u dodávateľa nie je požadované množstvo objednaného tovaru, alebo tento tovar je v danom okamihu u dodávateľa vypredaný a jeho objednanie zo strany dodávateľa u výrobcu nie je možné.

5.2. Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:
Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 24 hodín od expedície tovaru.
Dodanie tovaru na adresu po úhrade za tovar vopred. Tovar je dodaný za podmienky, že kupujúci uhradí cenu za tovar na účet predávajúceho vopred. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.
 
6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

6.1.  Právo na odstúpenie od zmluvy
    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
    Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

6.2  Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho: Jozef Tőrők - ELAKPRO, Soľ 270, 094 35 Soľ, telefón: 0918261596. e-mail: info(zavinac)repra.eu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená aj v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6.3.  Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

6.4.  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 5 EUR.

6.5.  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6.6.  Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.  


7. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady tovaru, záruka a reklamácie.

7.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť podľa platného reklamačného poriadku predajcu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

7.2. Na uplatnenie a vybavenie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok predajcu, zverejnený na stránkach internetového obchodu.

7.3. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info(zavinac)elakpro.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

8. Ochrana osobných údajov

8.1.  Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“), všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, informuje svojich zákazníkov o tom, že: Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyžaduje, aby dotknutá osoba v zmysle §15, odsek (1)  zákona č. 18/2018 Z. z. vykonaním registrácie, prihlásením a nákupom, bola fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, spracúvanie osobných údajov je zákonné iba v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol jej zákonný zástupca.  Prevádzkovateľom v zmysle  zákona §5, odsek (o) sa rozumie: Jozef Tőrők - ELAKPRO, so sídlom Soľ 270, IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce; adresa na doručovanie: Soľ 270, 094 35 Soľ, adresa elektronickej pošty: info(zavináč)repra.eu, telefón: +421918261596.

8.2.  Osobnými údajmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú osobnými údajmi údaje, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú fyzickú osobu, hlavne na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora alebo online identifikátora. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: objednávkový formulár, reklamačný formulár, registračný formulár, prihlásenie, meno a priezvisko, adresu, PSČ, mesto, štát, telefón, e-mailová adresu a IP adresu.

8.3.  Zákonnosť a právny základ spracúvania spracúvania osobných údajov v objednávkovom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov v reklamačnom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov v registračnom formulári  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie. Spracúvanie osobných údajov v prihlasovacom formulári a počas prihlásenia  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním prihlásenia.

8.4.   Práva dotknutej osoby: Právo na prístup. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Právo na opravu. V prípade zistenia, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich opravili, poprípade doplnili. Právo na výmaz. V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme. Právo na obmedzenie spracovanie. V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Právo na prenositeľnosť. Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy.Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Právo podať sťažnosť. Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene, alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

8.5.   Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa sa riadi zásadami:
Zásada zákonnosti
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Zásada obmedzenia účelu 
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
Zásada minimalizácie osobných údajov 
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Zásada správnosti 
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
Zásada minimalizácie uchovávania 
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.
Zásada integrity a dôvernosti 
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
Zásada zodpovednosti 
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, mesto, štát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt tretím stranám za účelom plnenia zmluvy, doručenia tovaru a služieb – kuriérske a doručovateľské spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona.


9. Záverečné ustanovenia
 
9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Produkt pridaný na porovnanie.