1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Jozef Török - ELAKPRO, s miestom podnikania Soľ 270, 094 35 Soľ, IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508, DIČ: 1022393801, IČ DPH 1022393801 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
Jozef Török - ELAKPRO
Soľ 270, 094 35 Soľ
IČO: 33271747, zapísaný v živnostenskom registri obvodného úradu - Vranov n/Topľou, ŽR č.: 713-2508,
DIČ: 1022393801, IČ DPH 1022393801
telefón: 0918 261 596
e-mail: info@repra.eu
banka: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 2569
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 051/ 7721 597
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu, na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, prípadne vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka" ).

2.2 Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť:

 • meno a priezvisko
 • dodaciu a fakturačnú adresu
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH
 • kód produktu (ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky), cenu produktu a počet kusov
 • vybraný spôsob platby
 • vybraný spôsob dodania tovaru

2.3 Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie objednávky"). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky.

2.5 Predávajúci môže objednávku stornovať, alebo môže požadovať úhradu za tovar vopred, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol neúplné, nesprávne, alebo zavádzajúce údaje, ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky (napr. nesprávny alebo neexistujúci telefonický kontakt, e-mail, alebo neúplnú prípadne neexistujúcu dodaciu adresu).

2.6 V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám tovar za túto cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte. V prípade, že našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

2.7 V prípade, kedy dôjde k uzavretiu zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie celkovej ceny.

2.8 V prípade, že máte zriadený užívateľský účet, môžete urobiť objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať vaše identifikačné údaje.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

3. Užívateľský účet

3.1 Na základe vašej registrácie v rámci nášho e-shopu môžete pristupovať do svojho užívateľského účtu.

3.2 Pri registrácii užívateľského účtu je vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

3.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom(e-mail) a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

3.4 Ako registrovaný užívateľ máte od nás zľavu 5% na všetok tovar (nevzťahuje sa na akciový tovar).

3.5 Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

3.6 Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

3.7 Váš užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa zmluvy.

4. Cenové a platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena").

4.2 Zobrazená cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, alebo iné voliteľné služby. Všetky zľavy na tovar platia len do vypredania jeho zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvádzanú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

4.4 Platbu celkovej ceny od vás budeme požadovať po uzavretí zmluvy a pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby vám zašleme v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 • Platba kartou (Tatra banka CardPay) - rýchla a jednoduchá úhrada objednávky prostredníctvom bankových kariet VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International. Podporuje Apple Pay a Google Pay.
 • Dobierkou (tento spôsob platby je spoplatnený a to 1,50 € k celkovej sume objednávky). Za tovar zaplatíte prepravcovi pri dodaní, priamo na vami určenej adrese. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.

Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri vytváraní objednávky. Kupujúci je oboznámený povinnosťou prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento objednaný tovar.

4.5 Daňový doklad (faktúra) je dodávaná spolu s tovarom.

4.6 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena zaplatená pripísaním na náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar je doručovaný na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.

5.2 Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 • potvrdenie objednávky predávajúcim
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v požadovanom množstve na elektronickej objednávke
 • prevedenie platby na účet predávajúceho - pri voľbe platby bankovým prevodom

Pokiaľ je tovar skladom, v požadovanom množstve, je dodaný kupujúcemu do 1 až 2 dní.

V prípade ak je tovar na objednávku, doba dodania je 3 až 15 dní. Uvedená doba dodania tovaru na objednávku nie je pre predajcu záväzná v prípade ak na sklade u dodávateľa nie je požadované množstvo objednaného tovaru, alebo tento tovar je v danom okamihu u dodávateľa vypredaný a jeho objednanie zo strany dodávateľa u výrobcu nie je možné.

5.3 Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého uvádzaného tovaru. Dostupnosť tovaru je predávajúcim prezentovaná vo forme textov uvádzaných pri každom tovare. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku v lehote stanovenej na vybavenie objednávky aj pri vynaložení maximálneho úsilia z dôvodov, že tovar nie je dostupný u výrobcu, na externom sklade dodávateľa, alebo z dôvodu vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať a následne kupujúcemu odoslať e-mail o zrušení tejto objednávky. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť v lehote 14 dní.

5.4 Doručenie tovaru zabezpečuje prepravná spoločnosť DPD. Viac informácií nájdete na stránke: Možnosti doručenia a platby.

5.5 Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

5.6 Pri preberaní tovaru od dopravcu odporúčame skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je vašou povinnosťou tovar od dopravcu prevziať.

5.7 Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom vám oznámime, kde si môžete tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo vám tovar na základe vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 4.6 týchto podmienok, nemá to za následok porušenie našej povinnosti vám tovar doručiť. Zároveň to, že tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od zmluvy medzi nami a vami. Ak tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká nám právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu vášho podstatného porušenia zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru,  prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne. 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.2 Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na naše adresy uvedené pri našich identifikačných údajoch). Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy

6.3 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.4 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6.7 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady tovaru, záruka a reklamácie.

7.1 Na uplatnenie a vybavenie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok predajcu, zverejnený na stránkach internetového obchodu.

7.2 Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany.

8. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

9. Podávanie podnetov a sťažností

9.1 Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@repra.eu

9.2 O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

9.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, tel. č. 051/ 7721 597.

9.4 Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

10. Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

10.1 Máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@repra.eu, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

10.2 Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

10.3 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. 

10.4 Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Produkt pridaný na porovnanie.